ОУ "Стою Шишков" Смолян
Иновативно училище

Мисия и визия

 

   Мисията на ОУ "Стою Шишков" е формирането на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, със способности за ефективна обществена  реализация. Осигуряване на обучение, възпитание и социализация според държавните образователни стандарти на Република България и Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Успешно съчетава традиции и новаторство, стимулира развитието, творческите заложби и потенциал на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява. Това се постига от екип от педагози, който:

  • Поставя детето в центъра на всички образователни дейности;
  • Насърчава свободата на изразяване;
  • Стимулира активното участие в целия процес на обучение и изграждане на ориентирани и компетентни личности в динамично променящия се свят;
  • Стреми се да бъде разбрана и значима страна в процеса на обучение;
  • Прилага иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на учебния процес;
  • Изгражда личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм;
  • Развива и поддържа физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот;

  ОУ "Стою Шишков" е:

  • Модерно конкурентноспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии, интерактивни и иновативни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност.
  • Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.